เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


ทำไมคนตรัง? ต้องส่งลูกหลานเข้าประกวดในเวที Mister Supranational Trang 2017

  โพสเมื่อ: วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2017, หมวดหมู่ เวทีคนตรัง เข้าดู 777 ครั้ง

560000007432101

  อนึ่ง การจัดกิจกรรมการประกวด Mister Supranational Trang 2017 เพื่อสานต่อตามเจตนารมณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ด้วยการสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ จ.ตรัง ในชุดประกวดประจำจังหวัด สู่การแข่งขันเวทีสากลระดับประเทศ โดยผลงานฝีมือของนักศึกษาหลายๆ สถาบัน ในการนำความรู้มาประยุกต์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ จ.ตรัง และสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ตรัง 1 ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ด้วยการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.ตรัง

ทั้งนี้ การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ในการแปรรูปผ้าพื้นเมืองเลื่องชื่อ อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ จ.ตรัง ในการมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเพิ่มมูลค่าในการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมในปัจจุบัน

โดยมีแนวคิดภายใต้ชื่อ “สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย” (SUPHANNAHONG) โดยให้ความหมาย กล่าวคือ “เรือสุพรรณหงส์” เป็นหนึ่งในเรืองพระที่นั่ง และพระราชพิธีกระบวนการพยุหยาตราชลมารค มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปี พ.ศ.2091 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “สุพรรณหงส์” ดังทราบได้จากบทแห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ฯ ที่ว่า สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมมินทร์ ลินลาศเลือนเตือนชม จัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง มักใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระเจ้าอยู่หัว โขนเรือเป็นรูปหงส์

นอกจากความงดงามในทางด้านศิลปกรรมของตัวเรือแล้ว ยังจัดเป็นมรดกของโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่แสดงถึงความงาม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร และยังบอกให้รู้ถึงความอัจฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยโบราณ ที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างดียิ่ง จึงได้นำเรือพระที่นั่งมาใช้ในการออกแบบชุดแต่งการประจำชาติ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตรัง

โดยใช้วัสดุหลักที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยหยิบยกเอาผ้าทอพื้นถิ่นของชาวตรังคือ “ผ้าทอนาหมื่นศรี” โดยใช้ผ้าลายราชวัตรศรีน้ำเงิน ฟ้า มาใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าหลัก ประดับด้วยเครื่องไทยสีทองอร่ามดุจดังตัวเรือที่โลดแล่นอยู่บนผืนแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่แฝงความแข็งแกร่งของเรือนร่างผู้ชายที่เปรียบเสมือนฝีพาย และยังคงห้อยพู่ตามแบบฉบับเดิมที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีลักษณะขนสีขาว นุ่ม ละเอียด นำมาประกอบทำเป็นชั้นๆ เป็นทรงพุ่ม และจึงติดชนวนโดยรอบ และตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้เป็นที่รู้จักในชุดประจำจังหวัดตรัง สู่การประกวดในระดับเวทีสากล ที่จะมีการแข่งขันทั้ง 77 จังหวัด ในเดือนสิงหาคม ที่ จ.ชลบุรี ต่อไป

มิสเตอร์ซูปร้าเนชันแนล ตรัง 2017 (Mister Supranational Trang 2017) นอกจากจะเป็นตัวแทน จ.ตรัง ในการประกวดเวทีระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการต่อยอด และการประชาสัมพันธ์ จ.ตรัง ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ของดีเมืองตรัง วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าทอนาหมื่นศรี แล้วยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นทูตวัฒนธรรม และทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.ตรัง อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นได้ชัดผ่านกิจกรรมทางกองประกวดฯ และยังเป็นการยกระดับให้คุณค่า และศักยภาพของผู้ชายเมืองตรัง

ซึ่งจากการประกวดระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด มิสเตอร์ซูปร้าเนชันแนลไทยแลนด์ 2017 ที่เป็นสุดยอดเวทีประกวดในระดับโลกในรูปแบบมาตรฐานสากล ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเวทีประกวดเทียบเท่าระดับสากล โดยได้รับการรับรองจาก Global Beauties ผู้จัดลำดับ Ranking Gland Slam Beauty Pageant ระดับโลก ซึ่งถูกจัดอันดับใน Grand Slam Top 5 ของโลก

ซึ่งเวทีประกวด Mister Supranational Thailand 2017 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อค้นหาชายไทยบุคลิกภาพดี มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ และร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมากขึ้นในเวที Mister Supranational 2017 ซึ่งจะมีการจัดประกวด ณ ประเทศโปแลนด์

คอนเซ็ปต์ : มิสเตอร์ซูปร้าฯ ตรัง 2017 การท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สู่การประชาสัมพันธ์เวทีโลก

1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชาย สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อน
1.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 27 ปี
1.3 ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 175 เซนติเมตร
1.4 มีบุคลิกภาพดี กิริยาท่าทางดี มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
1.5 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.6 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
1.7 มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม
1.8 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดฯ ตามที่กำหนดไว้

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด คณะกรรมการจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประกวด และได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

2.การสมัครเข้าประกวดฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-18 กรกฎาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.1 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงแรมตรัง (Trang Hotel) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 08-3965-6239 และ 09-9137-8292 นู๋ซิด
2.2 สมัครผ่านเพจ Facebook : Download ใบสมัครได้ที่ MisteSupranational ตรัง

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ผู้จัดการ ออนไลน์

 ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด