เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอนุสาวรีย์กำนันคล้าย ทวิสุวรรณและศาลทวดอุเชน

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 142 ครั้ง
เทศบาลตำบลโคกหล่อ  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอนุสาวรีย์กำนันคล้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔ . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกหล่อ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวัน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกหล่อ ในวันและเวลาราชการ โดยในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอ รับ เอกสารสอบราคาจ้าง     ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกหล่อ  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.khoklor.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๒๕๘๘๙ ต่อ ๒๔ ในวันและเวลาราชการ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด