เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเกาะไสน บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 ตำบลควนปริง

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 199 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเกาะไสน บ้านเกาะปริง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ควนปริง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔ . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองเสนอราคา ณ สถานที่กลางสำหรับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง(ห้องประชุมชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอ รับ เอกสารสอบราคาจ้าง     ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ทั้งนี้ขอรับเอกสารได้ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kuhanpring.go.th,www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๕ ๘๗๘๒ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด