เว็บเดียวที่คุณรัก | ติดต่อโฆษณา


สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2015, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าดู 245 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  – เป็นกระบะสำเร็จรูป – ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู – เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ – ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน  คัน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔ . เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๕ . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอ รับ เอกสารสอบราคาซื้อ     ได้ที่ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๒๐๔๔๓๕ ในวันและเวลาราชการ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด